โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรนิษา ศิรบุรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง
ครูผู้ช่วย