โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
 2. สร้างเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. เสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
 5. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐ  เอกชน ในการจัดการศึกษาที่หลากหลายและมีความยั่งยืน
 6. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
จุดเน้น
1.  ด้านผู้เรียน
  1.1  เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1.2  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ
  1.3  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
  1.4  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
  1.5 มีความรู้และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  1.6 เป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และอื่นๆ
  1.7 มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี
  1.8 มีความรู้และทักษะในการศึกษาด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบ( Independent Study : IS )

2. ด้านครู
  2.1 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ รักษาวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างครูมืออาชีพ
  2.2 จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย เช่น  STEM, Independent Study : IS , Active learning, STAR STEMS , Project Approach
  2.3 พัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  2.4 ใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
  2.5 มีความสามัคคีปรองดอง มีความเป็นเอกภาพ

3.ด้านแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  3.1 ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆห้องสำนักงาน ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.2 พัฒนาห้องสมุด เรือนเพาะชำ ฟาร์มไส้เดือน อุทยานการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้
  3.3จัดหาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี  และวัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3.4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ด้านกระบวนการบริหาร
  4.1 วางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอและคุ้มค่า
  4.2 พัฒนาและจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานไทยแลนด์ 4.0
  4.3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  4.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
  4.5 เร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชน องค์กรภายนอกทุกภาคส่วน


เป้าประสงค์
 1. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะตามหลักสูตรฯ มีคุณธรรม  จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีสุนทรียภาพ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี
 2. ครูมีความรับผิดชอบ มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย พัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูมีความสามัคคีปรองดองมีความเป็นเอกภาพ
 3. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ ห้องสำนักงาน ที่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการศึกษา มีสื่อเทคโนโลยี  และวัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 4. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเครือข่ายเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความเป็นเอกภาพขององค์กรจนเกิดนวัตกรรมเพื่อมุ่งประสิทธิภาพสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์หลัก (กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน)
 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
 2. สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการสำนึกในความเป็นชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
 4. สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและรักถิ่นเกิด
 5. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล
 6. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความเป็นโรงเรียนประชารัฐ
 7. พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์รองเพื่อสนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน 
กลยุทธ์หลักที่ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์รอง
  1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ทันสมัย
  1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
  1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21
  1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเป็นพลโลก
  1.6 สร้างเสริมกิจกรรมปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาแก่นักเรียนให้เกิดความยั่งยืน
 
กลยุทธ์หลักที่ 2 สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ สำนึกในความเป็นชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลยุทธ์รอง
  2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
  2.3 พัฒนาระบบการประเมิน  การกำกับติดตาม  การป้องกันและแก้ไขด้านวินัย  คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
 
กลยุทธ์หลักที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์รอง
  3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
  3.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้
  3.3 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียนให้สามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.4 จัดหาและหรือบำรุงรักษา วัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน
 
กลยุทธ์หลักที่ 4  สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและรักถิ่นเกิด
กลยุทธ์รอง
  4.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และอื่น ๆ
  4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
กลยุทธ์หลักที่ 5  พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล
กลยุทธ์รอง
  5.1 วางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอและคุ้มค่า
  5.2 พัฒนาและจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานไทยแลนด์ 4.0
  5.3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม
  5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียม
  5.5 เร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชน องค์กรภายนอกทุกภาคส่วน
 
กลยุทธ์หลักที่ 6  ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความเป็นโรงเรียนประชารัฐ
กลยุทธ์รอง
  6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ
  6.2 ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
  6.3 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  6.4ส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้  หรือสถานประกอบภายนอก  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การมีงานทำ

กลยุทธ์หลักที่ พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์รอง
  7.1 สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ให้บรรลุวัตถุประสงค์
  7.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง