โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

                   เมื่อปี พ.ศ. 2525  ตำบลท่าแร่ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นเอกชน คือโรงเรียนเซนต์ยอเซฟและโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐสังกัดกรมสามัญศึกษา เนื่องจากไม่มีที่ดินของรัฐ ที่จะใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน และในท้องถิ่นนี้มีโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาแล้ว ประชาชนมีความประสงค์ที่จะให้มี โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐ

 

                   สภาตำบลท่าแร่จึงมีมติ เห็นสมควรให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตำบลท่าแร่  และมอบหมายให้นายประหยัด  ยงดี  และนายนิทัศน์  เสมอพิทักษ์  เป็นผู้ประสานงาน และจัดทำรายงานขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษากับทางราชการ และหาที่ดินเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ ในท้องถิ่นที่ตำบลท่าแร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2526 เป็นต้นมา ปรากฏว่าได้มีผู้มีจิตศรัทธา ได้ บริจาคที่ดินหลายราย  แต่คณะกรรมการเลือกไว้  2  ราย เพราะมีที่ดินใกล้ทางคมนาคม  สะดวกในการเดินทางได้แก่นายกำมะหยี่  หาญรินทร์  และนายบัวลืม  ยงบรรทม  ซึ่งประชาชนจะพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

                   โรงเรียนท่าแร่ศึกษาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไม่เก็บค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำตำบลท่าแร่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2527 เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับ ม.1  มีนักเรียนจำนวน 120 คน  แบ่งเป็น  3  ห้องเรียนอาศัยอาคารหอประชุมของโรงเรียนท่าแร่วิทยาเป็นสถานที่เรียน  โดยอยู่ในความดูแลด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะ  เก้าอี้  และครูอาจารย์จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  มีนายถาวร  บุตรธนู  อาจารย์ 2  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  มาทำหน้าที่ดูแลก่อนที่ทางราชการจะแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน

 

                   ต่อมา ปี พ.ศ. 2528 ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่  55  หมู่  4  บ้านหนองบัวทอง  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่อยู่ปัจจุบันติดถนนสายสกลนคร  - นครพนม  ห่างจากบ้านท่าแร่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3  กิโลเมตร  บนที่ดินซึ่งนายกำมะหยี่  หาญรินทร์   บริจาค  58  ไร่  1  งาน  66  ตารางวา  และนายบัวลืม  ยงบรรทม  บริจาค  1  ไร่  3  งาน  86  ตารางวา    รวมเป็นเนื้อที่  60  ไร่  1  งาน  52  ตารางวา

 

                          ในปีงบประมาณ 2528  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 104  (ซึ่งใช้เป็นอาคารเรือนเพาะชำในปัจจุบัน)  และทางราชการยังได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 208 จำนวน 1 หลัง , บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง ,  บ้านพักภารโรง  1  หลัง  ห้อง น้ำห้องส้วม จำนวน  1 หลัง

 

 ปัจจุบันโรงเรียนท่าแร่ศึกษามีอาคารเรียน  จำนวน 4 หลัง  อาคารฝึกงาน จำนวน 1 หลัง

อาคารหอประชุม-โรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครูจำนวน 4  หลัง  บ้านพักภารโรงจำนวน 2  หลัง  หอถังประปาจำนวน 1  หลัง  ถังเก็บน้ำจำนวนฝน จำนวน 2 ชุด  ห้องน้ำห้องส้วม 3 หลัง และสระน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สระ