โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา พันธุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.พิชญาภา อินธิแสง
ครู คศ.3

นายณัฐชาติ ลือแสน
ครู คศ.3

น.ส.ดวงใจ ภารสำราญ
ครูผู้ช่วย

น.ส.จิราพรรณ ดวงชาทม
ครูอัตราจ้าง