โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา ศรีวรกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปนัดดา ภัทรวงศ์วิสูตร
ครู คศ.3

นายอาภันตรา แสงวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวบุญยงค์ ตาลวิลาส
ครูผู้ช่วย