โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฏฐมน วงศ์วันดี
ครู คศ.3

นางสาวชบาไพร มนต์อินทร์
ครู คศ.3

นางรุ่งอรุณ ถำวาปี
ครู คศ.3

นางจิรัชยา บุญศรี
ครู คศ.1

นางวันวิสา ไชยตะมาตย์
ครูผู้ช่วย