โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0857550007
อีเมล์ : anusorn09@live.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
2529 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร
2532 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร
2534 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ อ.วท. (คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
2538 ครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล