โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนุรักษ์ บุญร่วม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์
ครู คศ.3