โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนุรักษ์ บุญร่วม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไสว วะสาร
ครู คศ.3

นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2