โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042741410
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประวัติ คุณแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางขวัญกมล จันทรังษี
ครู คศ.3

นายปกรณ์ ปัญญาพ่อ
พนักงานราชการ