โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

        ตราประจำโรงเรียน         เป็นรูปดอกบัวกลีบแหลม  จำนวน 8 คู่ มีลูกศรชูทิศทาง

                                                          ล้อมรอบด้วยแพรป้ายชื่อโรงเรียน  และปรัชญาของ

                                                               โรงเรียนเขียนด้วยภาษาบาลี

                  

อุดมการณ์                           มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาชุมชน

                  

ปรัชญา                              ปัญญา   คุณา  ชีวํ

                                                          แปลว่า     การศึกษา  เพิ่มค่าให้ชีวิต

                  

อักษรย่อ                             ท.ร.ศ.

                                                          ท.       หมายถึง   ทิศทางนำไปสู่ความสำเร็จ

                                                          ร.        หมายถึง   ร่วมแรง  ร่วมใจ  มีความรัก  ความ

                                                                                      สามัคคี

                                                          ศ.       หมายถึง  ศีลธรรม  มีความประพฤติที่ดีที่ชอบ

                                                                               มีคุณธรรมประจำใจ

                  

สีประจำโรงเรียน                    สีม่วง-ขาว

                                                          สีม่วง    หมายถึง  ความอดทน  อดกลั้น  อดออม

                                                          สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์ใจ

                  

ธงประจำโรงเรียน                   พื้นเป็นริ้วม่วงและขาวทางยาวของผืนธง

                                                          ตรงกลางมีสัญลักษณ์โรงเรียน

                  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                ต้น  FORGET ME  NOT   หมายถึง  เมื่อเกิด

                                                              ความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ยังไม่ลืมครู-อาจารย์