โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
คณะผู้บริหาร

สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรพิศ อินธิราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนุรักษ์ บุญร่วม
รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงบประมาณและแผนงาน