โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรพล ศรีวรกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรพิศ อินธิรา่ช
ครู คศ.3

น.ส.ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นายยอดเพชร ฮังกาสี
ครูผู้ช่วย