โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย สายเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกรรณิกา วิภาคะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรพิศ อินธิราช
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุรพล ศรีวรกุล
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายนุรักษ์ บุญร่วม
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายประวัติ คุณแสน
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน