โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (แผนกลยุทธ์สถานศึกษา 2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี
(แผนกลยุทธ์สถานศึกษา 2565-2568) และแผนปฏิบัติการประจำ
ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 28
กันยายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,19:16   อ่าน 162 ครั้ง