โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้จัดกิจกรรมมอบเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ) (พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT) นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,16:02   อ่าน 25 ครั้ง