โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 21ก.ย.61
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างชิ้นงาน สร้างนวัตกรรม ด้วยกระบวนการ 5 Steps  QSCCS  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning และการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนเป็นหัวข้อตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 ด้านคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,06:48   อ่าน 57 ครั้ง