โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.85 KB 80
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 146767
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 146594
เอกสารประกอบการรับสมัคร Word Document ขนาดไฟล์ 10.67 KB 146428
แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146777
แบบ นร.01 นร.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 146494
แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 146568
กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 4
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 17
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.17 KB 6
นโยบาย-จุดเน้น สพฐ. 66 Word Document ขนาดไฟล์ 605.79 KB 9
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำโครงการ 66 Word Document ขนาดไฟล์ 21.33 KB 8
กลยุทธ์ของโรงเรียน 65-68 Word Document ขนาดไฟล์ 114 KB 6
สัญญาการยืมเงิน ทรศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.52 KB 8
บันทึกขออนุมัติไปราชการ ทรศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 1
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.83 KB 2
กลุ่มบริหารทั่วไป
บันทึกข้อความมอบการตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.02 KB 7
แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.74 KB 1
แบบฟอร์มขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.08 KB 7
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.61 KB 2
แบบบันทึกขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 511.24 KB 10
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.22 KB 1
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.79 KB 2
ใบขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.39 KB 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.09 KB 1
ขอมีบัตรข้าราชการ-แผ่น2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.53 KB 7
ขอมีบัตรข้าราชการ-แผ่น-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.99 KB 7
ขอเครื่องราชย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.51 KB 1
แบบออกนอกบริเวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.45 KB 1
แบบรายงานไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.84 KB 7
แบบฟอร์มขอกพ.7-และก.ค.ศ.16 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.39 KB 2
แบบใบลา-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.43 KB 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ใบสมัครเรียนการศึกษาทางเลือก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.62 KB 8
17 ใบลงทะเบียนเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.8 KB 8
16 บันทึกข้อความส่งแบบทดสอบกลางภาคปลายเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.62 KB 3
15 ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.45 KB 8
14 แบบขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.36 KB 1
13 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.83 KB 1
12 แบบแจ้งการแก้ไขผลการเรียน มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.38 KB 7
11 แบบแจ้งการแก้ไขผลการเรียน มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.8 KB 2
10 แบบแจ้งการแก้ไขผลการเรียน ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.63 KB 2
09 แบบแจ้งการแก้ไขผลการเรียน 0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.25 KB 8
08 แจ้งรายชื่อ นร. มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 80 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.38 KB 1
07 คำร้องขอรับหลักฐานการศึกษา (กรณีจบการศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.96 KB 7
06 คำร้องขอรับหลักฐานการศึกษา (กรณีกำลังศึกษาอยู่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.65 KB 1
05 แบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.05 KB 1
04 แบบคำร้องขอย้ายเข้ามาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.12 KB 7
03 ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 8
02 ใบสมัครเรียนต่อ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.79 KB 3
01 ใบสมัครเรียนต่อ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.61 KB 1