โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายชื่อโครงการ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.62 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนปกแผนปฏิบัติการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.5 KB
Adobe Acrobat Document 1 รวมโครงการบริหารทั่วไป63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 562.67 KB
Adobe Acrobat Document 2 รวมโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.18 KB
Adobe Acrobat Document 3 รวมโครงการกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 521.21 KB
Adobe Acrobat Document 4 รวมโครงการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน งปม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.87 KB
Adobe Acrobat Document 5 รวมโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.3 KB
Adobe Acrobat Document 6.1 รวมโครงการสาระภาษาไทย 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.65 KB
Adobe Acrobat Document 6.2 รวมโครงการคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.4 KB
Adobe Acrobat Document 6.3 รวมโครงการสาระวิทยาศาสตร์ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.95 KB
Adobe Acrobat Document 6.4 รวมสาระสังคมศึกษา 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.88 KB
Adobe Acrobat Document 6.5 รวมโครงการสุขศึกษาและพลศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.16 KB
Adobe Acrobat Document 6.6 รวมโครงการศิลปะ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.28 KB
Adobe Acrobat Document 6.7 รวมโครงการการงานอาชีพ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.24 KB
Adobe Acrobat Document 6.8 รวมโครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.14 KB
Adobe Acrobat Document 7 รวมโคงการพัฒนาผู้เรียน 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750.15 KB
Adobe Acrobat Document 8 แผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.79 KB
Adobe Acrobat Document 9. ภาคผนวก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.53 KB
Adobe Acrobat Document A. ประมาณการ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.2 KB
Adobe Acrobat Document B. บทนำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.04 KB
Adobe Acrobat Document C. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร (2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.49 KB
Adobe Acrobat Document D. แผนผังโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.31 KB
Adobe Acrobat Document E. ทิศทางของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.32 KB
Adobe Acrobat Document F. การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.74 KB