แบบฟอร์มที่ใช้ในงานราชการ
หน้าหลัก
บัญชีเงินเดือนปรับล่าสุด 2551
แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงตำแหน่ง และหรือปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย word
แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพคุรุสภา
แบบใบรับรองสิทธิคุรุสภา
แบบหนังสือรับรองของสถานศึกษา
แบบใบมอบฉันทะ
แบบขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองข้าราชการ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับข้าราชการบำนาญ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบบัญชีสำรวจวันลาปีงบประมาณ
แบบใบยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท
แบบมอบหมายงานในหน้าที่
แบบรายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
แบบหนังสือของถวายพระราชกุศล
แบบหนังสือข้าราชการลาสิกขาขอกลับเข้ารับราชการ
แบบหนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมทบ
แบบหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินเดือน
ใบสมัครสมาชิก ชพค zip files
ใบสมัครสมาชิก ชพส zip files
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หน้า 1 หน้า 2
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 34k
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 42k
บันทึกขออนุมัติไปราชการ 52k
แบบการกรอกข้อมูล ONPEC_46 228k
แบบฟอร์มการขอย้ายข้าราชการครู หน้า 1 หน้า 2 pdf files
แบบหนังสือราชการ 30k
แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Excel 313k