โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

 

          พ.ศ.  2527-2535         นายประมวล  อินทรศรี             ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                                                                             และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

                                      นายพีระศักดิ์  เหริเมฆ              ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

 

          พ.ศ.  2535-2542         นายอำนวย  สิงห์คาม               ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                                                                             และผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

                                     นายประหยัด  ยงดี                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสว่าง  เหนือกลาง               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

พ.ศ.  2542-2546         นายปรีชา  ศรีนัครินทร์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

นายสว่าง  เหนือกลาง               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   

พ.ศ.  2546-2548         นายจักรพงษ์  ทัพขวา               ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

                                        นายสว่าง  เหนือกลาง               รองผู้บริหารสถานศึกษา

 

พ.ศ.  2548-2552         นายประมวล  อินทรศรี    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

                             นายสว่าง  เหนือกลาง               รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

พ.ศ.  2552-2554         นายบดินทร์  นารถโคษา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

                             นายสว่าง  เหนือกลาง               รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

พ.ศ. 2554 - 2558        นายบุญส่ง  จอมหงษ์      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

                             นายสว่าง  เหนือกลาง               รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

พ.ศ. 2558 – 2559       นายพีระศักดิ์  เหิรเมฆ     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

                             นายสว่าง  เหนือกลาง               รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

พ.ศ. 2559 – 2561     นายศุภชัย  สายเย็น        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

                             นางกรรณิกา  วิภาคะ              รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน     สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

                             นายวรพิศ  อินธิราช              รองผู้อำนวยการโรงเรียน