โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
2. สร้างเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้สุภาพเรียบร้อยสง่างาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนากระบวนการบริหารให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สนับสสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม