โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042741410
ผู้บริหาร

นายศุภชัย สายเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2016
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 143802
Page Views 409280
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
2. สร้างเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้สุภาพเรียบร้อยสง่างาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนากระบวนการบริหารให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สนับสสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม