โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 


โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มุ่งพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ