โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 61 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 มี.ค. 61 สรุปออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ
งานบุคลากร
30 มี.ค. 61 สรุปวันลา
งานบุคลากร
30 มี.ค. 61 ส่งวารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
29 มี.ค. 61 ประชุมประจำเดือนฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 มี.ค. 61 รายงานการทำลายหนังสือราชการ
งานสารบรรณ
20 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 ลงบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์
งานพัสดุ
20 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 พัสดุ
- พ่นรหัสพัสดุ
- ตรวจรับและจัดส่งเบิกเงินลูกจ้างเหมารายเดือน
งานพัสดุ
19 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 สำรวจและซ่อมแซม โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนแนะห้องเรียนอาคารเรียนและอาการประกอบอื่น ๆ
งานอาคารสถานที่
16 มี.ค. 61 ดำเนินการทำลายหนังสือราชการ
งานสารบรรณ
09 มี.ค. 61 ส่งเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล
งานการเงิน
07 มี.ค. 61 รายงานงบการเงินประจำเดือน
งานการเงิน
07 มี.ค. 61 ส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
งานการเงิน
06 มี.ค. 61 ประชุมขอทำลายหนังสือราชการ
งานสารบรรณ
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
งานพัสดุ
01 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61 จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
งานการเงิน
01 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61
- รับ-จ่าย เงิน นอกงบประมาณ
- บันทึกบัญชีสมุดเงินสด และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

งานการเงิน
01 มี.ค. 61 ถึง 10 มี.ค. 61 จัดเตรียมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1
งานบุคลากร
01 มี.ค. 61 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างเหมารายเดือน
งานพัสดุ
01 มี.ค. 61 แจกใบรับเงินสหกรณ์
งานการเงิน
01 มี.ค. 61 ถึง 05 มี.ค. 61 จัดทำเอกสารส่งเบิกค่าวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร
งานพัสดุ
01 มี.ค. 61 ถึง 05 มี.ค. 61 ตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วในเดือนที่ผ่านมา
งานแผนงาน/ฝ่ายบริหาร
01 มี.ค. 61 ถึง 05 มี.ค. 61 ตรวจสอบ/นิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มแผน
งานแผนงาน/ฝ่ายบริหาร
01 มี.ค. 61 ถึง 05 มี.ค. 61 ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ
28 ก.พ. 61 เอกสารเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราว
งานบุคลากร
28 ก.พ. 61 ส่งวารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
28 ก.พ. 61 สรุปวันลาบุคลากรประจำเดือน
งานบุคลากร
28 ก.พ. 61 สรุปการออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ
งานบุคลากร
28 ก.พ. 61 ส่งบันทึกหลังการสอน
ครูทุกคน
28 ก.พ. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนพกพร่อง (๐,ร,มส) ครั้งที่ 2
งานทะเบียน-วัดผล/ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 61 ประชุมประจำเดือนฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 พ่นรหัสวัสดุ
งานพัสดุ
23 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ตรวจรับและจัดส่งเบิกเงินลูกจ้างเหมารายเดือน
งานพัสดุและการเงิน
20 ก.พ. 61 นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "Tharae Suksa Sufficiency and Academy 2017 Forward to Thailand 4.0"
ครูทุกคน
20 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ลงบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์
งานพัสดุ
19 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ ร้อยละ 80
ครูทุกคน
19 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ยื่นคำร้องดำเนินการซ่อมเสริมเวลาเรียน
นักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง
15 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 นิเทศภายในท่าแร่ศึกษาร่วมใจสู่ความพอเพียง
ครูทุกคน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ส่งแบบสำรวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ร้อยละ 80
ครูทุกคน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ทัศนศึกษา
นักเรียน/ครูทุกคน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง (๐,ร,มส) ต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2
งานทะเบียน-วัดผล/ฝ่ายวิชาการ
09 ก.พ. 61 ส่งเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล
งานการเงิน
09 ก.พ. 61 ถึง 20 ก.พ. 61 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
งานพัสดุ
07 ก.พ. 61 รายงานงบการเงินประจำเดือน
งานการเงิน
07 ก.พ. 61 ส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
งานการเงิน
06 ก.พ. 61 ประกาศผลการสอบแก้ตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนพกพร่อง (๐,ร,มส) ครั้งที่ 2
งานทะเบียน-วัดผล/ฝ่ายวิชาการ
05 ก.พ. 61 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัย
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
นักเรียน ม.3
01 ก.พ. 61 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างเหมารายเดือน
งานพัสดุ
01 ก.พ. 61 ถึง 05 ก.พ. 61 จัดทำเอกสารส่งเบิกค่าวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร
งานพัสดุ
01 ก.พ. 61 ถึง 05 ก.พ. 61 ตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วในเดือนที่ผ่านมา
งานแผนงาน/ฝ่ายบริหาร
01 ก.พ. 61 ถึง 05 ก.พ. 61 ตรวจสอบ/นิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มแผน
งานแผนงาน/ฝ่ายบริหาร
01 ก.พ. 61 ถึง 10 ก.พ. 61 ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ
01 ก.พ. 61 ถึง 21 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูทุกคน
01 ก.พ. 61 ถึง 21 ก.พ. 61 เย็บข้อสอบและนับจำนวนกระดาษคำตอบ
ครูทุกคน
01 ก.พ. 61 ถึง 21 ก.พ. 61 นำส่งข้อสอบที่งานวัดและประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูทุกคน
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
งานการเงิน
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
งานการเงิน
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 บันทึกบัญชีสมุดเงินสด และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
งานการเงิน
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
งานแนะแนว
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการ
งานแนะแนว
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สำรวจเก็บข้อมูลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน ม.3 และ ม.6
งานแนะแนว
31 ม.ค. 61 ส่งวารสารประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
31 ม.ค. 61 ส่งบันทึกหลังการสอน
ครูทุกคน
31 ม.ค. 61 สอบแก้ตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนพกพร่อง (๐,ร,มส) ครั้ง ที่ 2
ครูทุกคน
30 ม.ค. 61 ประชุมประจำเดือนฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 ม.ค. 61 ประชุมฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
26 ม.ค. 61 งานบุคลากร
- สรุปวันลาบุคลากร ประจำเดือน
- เอกสาร เบิก-จ่าย เงินลูกจ้างชั่วคราว
- สรุปการออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายบุคลากร
23 ม.ค. 61 ประชุมสภานักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ส่งตรวจ Book Mark ครั้งที่ 2
ทะเบียน-วัดผล/วิชาการ
19 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ลงบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์
งานพัสดุ
01 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 งานการเงิน
- รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
- บันทึกบัญชีสมุดเงินสด และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
งานการเงิน
01 ธ.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 61 เตรียมสอบ O-NET
ครูทุกคน