โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กระทรวงศึกษาธิการ
ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-741410